Evaluatie van de klankbordgroepen in de netwerken Palliatieve Zorg in Limburg

Achtergrond & doelstellingen: 

Sinds 2001 vindt patiëntenparticipatie plaats in de Limburgse netwerken palliatieve zorg door middel van klankbordgroepen. Vertegenwoordigers van patiëntengroepen behartigen in deze klankbordgroepen de gemeenschappelijke belangen van mensen in de laatste levensfase. In 2011 en 2012 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de beleefde effectiviteit van deze klankbordgroepen. Het doel van het onderzoek was het evalueren van de beleefde effectiviteit van participatie van vertegenwoordigers van zorgvragers in de zes Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ’s) om zo te komen tot verbeterafspraken voor deze participatie.  De invloed op het besluitvormingsproces en de inhoud van de NPZ’s werd onderzocht. Twee vertegenwoordigers vanuit de klankbordgroepen waren betrokken bij de aanvraag, uitvoering en evaluatie.

Participatie: 

Het betrekken van de patiëntenvertegenwoordigers heeft reeds in 2011, voorafgaande aan de definitieve aanvraag, plaatsgevonden. Destijds is op initiatief van het Huis voor de Zorg oriënterend gebrainstormd over de tot dan toe beleefde effectiviteit van participatie van  de vertegenwoordigers van zorgvragers in de zes Netwerken Palliatieve Zorg in Limburg. De vertegenwoordigers van zorgvragers hebben in deze voorbereidende fase reeds het belang onderstreept van het komen tot verbeterafspraken voor deze participatie.

Na goedkeuring van de subsidieaanvraag door ZonMw zijn twee vertegenwoordigers namens de netwerken Palliatieve Zorg Limburg aan de slag gegaan met het Huis voor de Zorg en Zuyd Hogeschool. Er werd afgesproken dat beide vertegenwoordigers op alle fronten en bij alle gelegenheden als projectadviseur zouden participeren. De projectvergaderingen vonden plaats in een open sfeer en er was sprake van een goede dialoog met aandacht voor de door de patiëntenvertegenwoordigers ingebrachte argumenten en opmerkingen. Zij geven aan te ervaren dat hun inbreng is doorvertaald  naar de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het project.

Tijdens de eerste fase werden 12 individuele en 2 groepsgesprekken gehouden met in totaal 16 leden van de Limburgse klankbordgroepen (patiëntenvertegenwoordigers). Tijdens het proces vond de agendering steeds in overleg met alle betrokkenen plaats. Daarbij vormde voortschrijdend inzicht geen belemmering om de agenda ter vergadering aan te passen. Tijdens het proces bleven de vertegenwoordigers van de Netwerken Palliatieve Zorg Limburg steeds contact houden met hun achterban. Dit was  belangrijk om de continuïteit en borging van het patiëntenperspectief te kunnen blijven volgen.

Tijdens de slotbijeenkomst op 27 september 2012 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De grote winst van deze dag was bovendien dat de klankbordgroepen met hun netwerkpartners tot vervolgafspraken zijn gekomen om de effectiviteit van de klankbordgroepen te vergroten.

Resultaten: 

Vanuit alle gegevens die werden verzameld, in de gesprekken met klankbordgroepleden en netwerkpartners, zijn 14 aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn gepresenteerd op de slotbijeenkomst. Daar zijn alle klankbordgroepen in samenwerking met de netwerkpartners aan de slag gegaan met de aanbevelingen en  zijn vervolgafspraken gemaakt. De klankbordgroepen en netwerken gaan aan de slag met de aanbevelingen, door de aanbevelingen die voor hen prioriteit hebben in hun werkzaamheden als netwerk en klankbordgroep te implementeren. Het Huis voor de Zorg zal in haar ondersteuning de aanbevelingen meenemen om zo de effectiviteit van de klankbordgroepen te vergroten.


Er is een praktijkgericht werkboek ontwikkeld met handvatten voor de evaluatie van patiëntenparticipatie. Daarnaast is er een ‘participatiespel’ ontwikkeld dat op eenvoudige en interactieve manier inzicht kan geven in de participatie. Het spel is te gebruiken bij alle vormen van participatie, bijvoorbeeld in klankbordgroepen, cliëntenraden en Wmo-raden. Het spel richt zich vooral op de inhoudelijke bijdragen en de invloed op het besluitvormingsproces en zal in de toekomst verder doorontwikkeld worden als instrument voor evaluatie. Het werkboek zal gebruikt worden om in de toekomst vormen van patiëntenparticipatie te evalueren.  Dit alles in samenwerking met Zuyd Hogeschool om te kijken of dit instrument ook toepasbaar is in het onderwijs voor (toekomstige) zorgverleners.

Er is een artikel ter publicatie ingediend bij het tijdschrift 'Health Expectations'. De titel van het artikel is 'The perceived impact of public involvement in palliative care: a qualitative study'  De onderzoeker (Alke Haarsma) is de auteur, de patiëntenparticipanten zijn co-auteur

Successen, Knelpunten & Tips: 
  • Informeer en betrek niet alleen de patiëntenparticipanten maar ook de achterban. Zo is er meer kans op medewerking (bijv. aan focusgroepen) en heeft de patiëntenparticipant meer back-up.
  • Heb bij de start al aandacht voor implementatie (meenemen in projectaanvraag). Anders is de kans groot dat er met de resultaten nauwelijks aan de slag gegaan kan worden. Dit kan demotiverend werken voor de patiëntenparticipanten die vooral focussen op resultaat in de praktijk.
  • Neem budget voor patiëntenparticipatie op in de begroting.
  • Geef patiëntenparticipanten ook een rol bij de conferentie / slotbijeenkomst / presentatie over het samen behaalde resultaat.

Indicatie investering

Overig: 
Oktober 2011 - Oktober 2012 (+ voorafgaand 6 maanden voorbereiding)
Betrokken partijen: 
  • Stichting Zorgconsumenten Limburg
  • Huis voor de Zorg
  • Zuyd Hogeschool - Lectoraat Autonomie en Participatie (Uitvoering en projectleiding) 
  • ZonMw (Projectfinanciering)
  • Netwerken Palliatieve Zorg in Limburg
  • Huis voor de Zorg/klankbordgroepen netwerken palliatieve zorg bestaande uit diverse patiënten, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zoals KBO, ANBO, PCOB, vrijwilligers hospices, Toon Hermans huizen, GGZ-platform
Contact: 

Huis voor de Zorg: www.huisvoordezorg.nl
Esther Stoffers: E: esther.stoffers@huisvoordezorg.nl
T: 046-4208184

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd