Implementatie van de patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA

Achtergrond & doelstellingen: 

Jaarlijks worden in Nederland 41.000 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA). Op basis van alleen demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het absoluut aantal personen met een beroerte tussen 2005 en 2025 met ruim 40% zal stijgen. De kosten die met CVA gepaard gaan bedragen 4,3% van de totale zorgkosten. 

In 2012 is de zorgstandaard CVA/TIA ontwikkeld. Deze beschrijft de norm voor goede CVA-zorg vanuit patiëntenperspectief. Daarnaast is een patiëntenversie van de zorgstandaard beschikbaar gekomen. De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én hun naasten.

Doel van dit project is het implementeren van de patiëntenversie van de zorgstandaard CVA/TIA. Dit gebeurt door middel van het verspreiden van een gedrukte versie. Daarmee kan een flink deel van de knelpunten die vanuit het patiëntenperspectief worden ervaren mogelijk worden weggenomen of in elk geval verminderd. Daarnaast wordt de bruikbaarheid en het nut geëvalueerd van de patiëntenversie voor het verbeteren van de CVA zorg vanuit patiëntenperspectief.

Dit project maakt deel uit van het PG Werkt Samen programma.

Participatie: 

Er is voor gekozen om de implementatie van de patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA in de eerste twee maanden na het optreden van een CVA te evalueren. De evaluatie van deze implementatie is gedaan aan de hand van het MIDI-model. Hierbij worden bevorderende en belemmerende factoren onderzocht t.a.v. de brochure, de gebruiker, de organisatie en de verdere context. Daarbij is ook nagegaan wat het effect is van de implementatie van de patiëntenversie van de zorgstandaard op het patiëntenperspectief. De precieze invulling is bij de start van het project samen met de patiëntenverenigingen vastgesteld.
Hierbij diende rekening te worden gehouden met de beperkte mogelijkheid om patiënten en naasten in de acute fase te vragen naar hun mening over de brochure.

Alle mensen die met een CVA/TIA binnenkwamen op de stroke unit of op de poli neurologie werden door een zorgverlener benaderd voor deelname. Ook hun naasten werden benaderd voor deelname. De zorgverleners bepaalden zelf wanneer de patiënten/naasten werden benaderd. Indien de patiënt zelf niet aanspreekbaar was, werd alleen de naaste benaderd voor deelname. Indien de patiënt wel aanspreekbaar was, werden zowel de patiënt als de naaste benaderd voor deelname. De zorgverleners bepaalden ook individueel wat het meest geschikte moment was voor het gesprek over de brochure met een patiënt/naast. Het advies was dat bij CVA-patiënten dit gesprek plaatsvond vóór ontslag uit het ziekenhuis, bij TIA-patiënten binnen 2 weken na binnenkomst op de poli neurologie.

Ongeveer 300 patiënten hebben gedurende drie maanden een brochure ontvangen. Van hen heeft de helft toestemming gegeven om benaderd te worden voor het invullen van een vragenlijst. Uiteindelijk hebben 49 patiënten en 20 naasten de vragenlijst ingevuld. Verder hebben 7 zorgverleners vanuit vier CVA-ketens een vragenlijst ingevuld (naar schatting betreft het hier rond de helft van de betrokken zorgverleners). Dat is naar schatting de helft van de zorgverleners die bij de pilot betrokken zijn.

Resultaten: 
  1. Drukken van de patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA. Met het beschikbare budget zijn circa 13.0000 exemplaren worden gedrukt. Dat is ongeveer 30% van het aantal nieuwe patiënten met een CVZ/TIA op jaarbasis. 
  2. Rapportage met een beschrijving van de ervaringen en verbeterpunten ten aanzien van de implementatie van de zorgstandaard CVA/TIA. In de rapportage wordt met name aandacht gegeven aan de verbetering op de domeinen van het kwaliteitskader chronisch zieken. In de rapportage wordt ook een plan van aanpak gegeven ter optimalisatie van de implementatie van de patiëntenversie van de zorgstandaard CVA/TIA.
Successen, Knelpunten & Tips: 

Successen

  • Aan de pilot hebben veel patiënten, naasten en zorgverleners mee gedaan. Hierdoor is een goed beeld verkregen hoe de implementatie van de brochure goed vorm gegeven kan worden.
  • Vier CVA-ketens verspreid over het hele land deden mee.
  • Het project heeft meer kwaliteit gekregen door de samenwerking tussen de patiëntenverenigingen (Hersenletsel.nl, de Hart&Vaatgroep), het Kennisnetwerk CVA Nederland, Mezzo en het CBO.

Knelpunten/Tips

  • Verhoudingsgewijs zijn er in de pilot meer patiënten met een TIA vertegenwoordigd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat patiënten met een (ernstigere) beroerte vanwege de (complexe) problematiek minder vaak deelnemen aan een onderzoek.
  • Voor de doelgroep van dit project is een verzending van de vragenlijst via mail minder geschikt.
Betrokken partijen: 

Nederlandse CVA Vereniging ‘Samen Verder’
Kennisnetwerk CVA Nederland
De Hart&Vaatgroep
Mezzo
CBO
PGOsupport

Contact: 

Helene Voogdt
EnCorps
hrvoogdt@gmail.com

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd