Kwaliteitscriteria Geboortezorg vanuit perspectief zwangere vrouwen

Achtergrond & doelstellingen: 

De behoeften van de  zwangere en haar (ongeboren) kind staat nog niet altijd en overal centraal. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder gebrekkige samenwerking van verloskundig zorgverleners onderling en met de zwangere, een duidelijke scheidslijn tussen de eerste en tweedelijns zorg zorgaanbodgerichte financiering, en een beperkte organisatie van de zorggebruikers op het terrein van belangenbehartiging. 

Het College Perinatale Zorg (CPZ), een orgaan van en voor alle partijen uit de geboortezorg, heeft van de minister van VWS de opdracht gekregen te komen tot één kwaliteitskader voor de gehele geboortezorg, de Zorgstandaard Integrale geboortezorg. De zorgstandaard beschrijft de organisatie van het gehele zorgtraject, inclusief een individueel geboorteplan voor elke zwangere en afspraken tussen de betrokken beroepsgroepen over taken en verantwoordelijkheden. 

Patiëntenfederatie NPCF participeert in de werkgroep die de zorgstandaard schrijft namens de cliënt - die soms ook patiënt is of wordt. Onze taak is duidelijk te maken wat goede geboortezorg is vanuit het perspectief van de cliënt. Door het cliëntperspectief op kwaliteit van integrale geboortezorg zo concreet mogelijk te maken en op te nemen in de zorgstandaard, helpen we landelijke beleidsmakers en lokale zorgorganisatoren om de zwangere werkelijk centraal te zetten.

Het doel van het project is de wensen en behoeften van zwangeren ten aanzien van integrale geboortezorg in kaart te brengen, en kwaliteitscriteria te formuleren ten behoeve van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Kwetsbaarheid, zoals zwangerschap in sociaal-economische achterstandsituaties en zwangerschap naast een chronische aandoening of erfelijke belasting, krijgt daarbij speciale aandacht.

Dit is project van PG Werkt Samen.

Participatie: 

Voor de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria is gebruik gemaakt van de methodiek van het programma Kwaliteit In Zicht. Participatie van cliënten kreeg vorm tijdens de achterbanraadpleging, tijdens het formuleren van de kwaliteitscriteria en tijdens het overleg in de werkgroep voor de zorgstandaard.  Cliënten uit de doelgroepen ‘algemeen’ (n=241), ‘medische risico’s’ (n=33) en ‘niet-westers’ (n=33) werden gehoord in de achterbanraadpleging (online enquête en 1-op-1 interviews), maar hebben ook bijgedragen aan de voorbereiding van de achterbanraadpleging (focusgroepen en interviews).  Het eindrapport met de kwaliteitscriteria is een gezamenlijk product van de NPCF en vier vertegenwoordigende organisaties namens de doelgroepen: de verenigingen VSOP, Kind & Ziekenhuis en Het Ouderschap, en het kennisinstituut Pharos. 

In de werkgroep die de zorgstandaard schrijft, participeren cliënten ook, via het lidmaatschap van de NPCF en de vereniging Het Ouderschap.

Resultaten: 

Het eindproduct van het project is het rapport ‘Cliëntperspectief kwaliteit integrale geboortezorg’ d.d. 6 november 2014. Dit rapport beschrijft de kwaliteitscriteria voor integrale geboortezorg uit het perspectief van de cliënt, op basis van de uitkomsten van de achterbanraadpleging. Zonder de participatie van cliënten in de voorbereiding van de achterbanraadpleging hadden we geen goede
vragenlijsten kunnen opstellen en hadden we niet zoveel respondenten kunnen bereiken in de korte tijd die daarvoor beschikbaar was. De participatie van vertegenwoordigers in de formulering van de kwaliteitscriteria zorgde voor een heldere formulering van zo concreet mogelijke kwaliteitseisen.

Successen, Knelpunten & Tips: 

Zwangerschap is niet chronisch en ook geen aandoening. De belangenbehartiging namens de cliënt in de geboortezorg is daardoor minder goed georganiseerd dan in andere domeinen binnen de gezondheidszorg. Om de beoogde doelgroepen (‘algemeen’, ‘medisch risico’ en ‘niet-westers’) te bereiken, moesten we deze grotendeels zelf zoeken en enthousiasmeren om deel te nemen aan (de voorbereiding en uitvoering van) de achterbandraadpleging. Deze ‘koude acquisitie’ vergde een aanzienlijke inspanning van de projectmedewerkers. Met name bij de doelgroep ‘niet-westers’ speelden taalproblemen en culturele barrières mee. Deze groep is met name bereikt door middel van een focusgroep en interviews in buurthuizen en bij meewerkende verloskundigenpraktijken.

 

Betrokken partijen: 
Download(s): 
PDF icon Cliëntenperspectief op kwaliteit Integrale geboortezorg_2014-11-07.pdf
Contact: 

Patiëntenfederatie NPCF 
Tel (030) 297 03 03
npcf@npcf.nl

Tags: 

Reacties

Vivienne van Leuken
Onderwerp: 
Cliëntenperspectief integrale geboortezorg
Reactie: 
L.S., Goed om te lezen over dit initiatief. Ik ga de pdf downloaden. Sinds kort is in onze regio gestart met de pilot Integrale Geboortezorg, waarbij de cliëntenraad actief is betrokken. Als lid van deze cliëntenraad en dus ook als deelnemer aan deze pilot ben ik bijzonder geïnteresseerd in de bevindingen van dit rapport. Hgr. Vivienne van Leuken

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd