Mondzorg

Achtergrond & doelstellingen: 

De zorgvraag voor mondzorg zal in de toekomst toenemen doordat de bevolking tot op oudere leeftijd de tanden en kiezen behoudt en daardoor langduriger mondzorg nodig zal hebben. In de huidige situatie kunnen kwaliteitsverschillen in de mondzorg nog groot zijn. Dit komt omdat er nauwelijks standaarden zijn of worden nageleefd en bovendien de kwaliteitsverschillen nog onvoldoende inzichtelijk zijn. Op dit moment vinden er veranderingen plaats in de wijze waarop de mondzorg is georganiseerd. Waar de grootste problemen (knelpunten) vanuit patiëntperspectief liggen is nog onduidelijk. Er is behoefte het perspectief van patiënten op verschillende thema’s te actualiseren, te verduidelijken en de grootste probleemgebieden te prioriteren. Toegankelijkheid van mondzorg en zelfzorg zijn voor risicogroepen als jeugdigen, mensen in achterstandsituaties en ouderen van groot belang.

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de knelpunten, behoeften en aandachtspunten vanuit patiëntperspectief binnen de doelgroepen van mondzorg. Deze inventarisatie dient als de eerste start voor het opstellen van de zorgstandaard. Daarnaast dienen de uitkomsten van de inventarisatie als basis voor de “Tandarts KIESkaart”, een A4 formaat kaart waarop patiënten op een overzichtelijke manier kunnen zien welke aandachtspunten belangrijk zijn voor patiënten in de mondzorg.

Dit project is een project van PG Werkt Samen.

Participatie: 

Er is na literatuuronderzoek gestart met het houden van focusgroep gesprekken. Hierin stond de vraag centraal wat mensen belangrijk vinden in de mondzorg, wat hun ervaringen zijn, welke knelpunten ze ervaren en welke factoren hun keuzes bepalen. De punten die dit opleverde zijn vervolgens omgezet in conceptcriteria vanuit patiëntenperspectief. Deze zijn in een online enquête voorgelegd aan ca. 1.700 respondenten uit de panels van de samenwerkende koepelorganisaties. In deze enquête konden mensen per thema de conceptcriteria rangordenen op het belang dat zij eraan hechten. Die prioritering is behulpzaam bij het gebruiken van de uiteindelijke kwaliteitscriteria.

Resultaten: 

De volgende resultaten worden opgeleverd:

  1. Inventarisatie van de knelpunten, behoeften en aandachtspunten onder de verschillende doelgroepen, leidend tot een rapportage met de uitkomsten.
  2. Specifieke sets van kwaliteitscriteria voor de verschillende doelgroepen met betrekking tot mondzorg. Uitgangspunt is in elk geval 1 specifieke set per doelgroep (ouderen, mensen met een beperking en mensen in de ggz).
  3. Een generieke set van kwaliteitscriteria als input voor resultaat 4.
  4. Op basis van de inventarisatie en de kwaliteitscriteria-sets een Tandarts KIESkaart ten behoeve van de implementatie.
Successen, Knelpunten & Tips: 

De blik van patiënten op de mondzorg is erg bruikbaar om helder en actueel te krijgen welke beleidspunten prioriteit verdienen. Het is daarbij belangrijk om mensen vanuit hun ervaring te laten vertellen. Belangrijke tip is daarnaast dat voor een specifieke doelgroep goed literatuuronderzoek nodig is, want dat kan dienen als basis voor verdiepende vragen.

Betrokken partijen: 

Patiëntenfederatie NPCF
PG Werkt samen
Ieder(in)
Landelijk Platform GGZ

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd