Praktijkvoorbeelden

Filter op categorie

Beschrijvingen van (lopende en afgeronde) projecten over patiënten-/cliëntenparticipatie. Uitgevoerd door bijvoorbeeld patiënten-/cliëntenorganisaties, zorgverleners of onderzoekers.

De 15 cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) willen meer grip krijgen op de digitale ontwikkelingen bi

In het project 'Ontmoetingen op Maat' brachten Hartstichting, De Hart&Vaatgroep en VU medisch centrum onderzoekers en patiënten bij

Van de in totaal 1,1 miljoen ziekenhuisopnamen in 2011 betrof het in 30% van de gevallen een patiënt van 70 jaar of ouder.

Jaarlijks worden in Nederland 41.000 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA).

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek is één van de kerntaken van de Hartstichting.

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) lopen 1,5-2 x meer risico op het ontwikkelen

Met een efficiënte keurmerksystematiek bijdragen aan systematische verbetering van de kwaliteit van de zorg, vanuit het perspectief van

Inbrengen van het patiëntenperspectief bij het opzetten, beoordelen, toekennen van subsidies en uitvoeren van onderzoek, vanuit het pers

Sinds 2007 coördineert en financiert de NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting) de Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is al lange tijd op verschillende manieren betrokken bij onderzoek.

Mensen met reumatische artritis (RA) krijgen in de loop van hun ziekte meestal met verschillende behandelingen en meerdere zorgverleners

Hoe slaan zorgverlener en patiëntenvereniging de handen ineen om de Zorgstandaard voor diabetes in de dagelijkse praktijk te implementer

De Stichting Patient Partners zet zich in voor een vroege herkenning van reumatoïde artritis (RA).

Het doel van het project ‘Expertise in kaart’ is het zichtbaar maken van de organisatie van de zorg voor zeldzame ziekten via de zogenaa

Ervaringswijzer is een website met ervaringskennis van GGz-cliënten.

De doelstelling van dit project was het in kaart brengen en evalueren van de inzet van patiëntonderzoekspartners bij de ontwikkeling en

In februari 2013 bracht de Dwarslaesie Organisatie Nederland de zorgstandaard Dwarslaesie uit.

Bij 5 GGz-instellingen hebben audits plaatsgevonden met ervaringsdeskundige auditoren.

Wat zijn de ervaringen van cliënten in instellingen voor verstandelijk gehandicapten met collectieve medezeggenschap?

In 2008 voerde Zeg het ons! onderzoek uit bij de gemeente Venlo in het kader van de Wmo.

‘Peer Consultatie’ is oorspronkelijk ontwikkeld voor GGZ-cliënten en is uitgevoerd in de gemeente De Bilt.

In opdracht van de Hartstichting voerde het VU Medisch Centrum in samenwerking met De Hart&Vaatgroep onderzoek uit naar psychosocial

Een hoorcommissie uit 2009 leverde diverse aandachtspunten op ten aanzien van het beleid voor dak- en thuislozenopvang in Eindhoven.

Pages