Quickscan GGZ Werken met familie

Achtergrond & doelstellingen: 

Goede zorg aan cliënten kan niet zonder samen te werken met familie of naasten. Bijna alle GGZ-instellingen hebben inmiddels -op papier- familiebeleid ontwikkeld. De invoering/praktijk blijft echter vaak achter. Samen met twee pilotinstellingen, Antes en Altrecht, ontwikkelde Ypsilon de Quickscan GGZ Werken met familie. Hiermee kan een afdeling of team zelf nagaan wat er al goed gaat, wat beter kan op het gebied van familieparticipatie en hoe ze dat kunnen bereiken.

De Quickscan GGZ is een gemakkelijk in te vullen online instrument, bestaande uit meerdere stellingen. Per item kun je aanklikken hoeveel verbetering er nodig is. De Quickscan bevat 5 thema’s over de dagelijkse praktijk op de afdeling en 2 thema’s over het beleid van de instelling. Na het invullen kun je zien hoe de afdeling of het team scoort in de vorm van een rapportcijfer. Ook krijg je tips en verwijzingen om deze score te verbeteren. 

De Quickscan is bedoeld voor intern gebruik. Het biedt een beeld van de praktijk op de eigen afdeling en kan bewustwording stimuleren. Ook kunnen verbeteringen door de tijd gevolgd worden. Met de Quickscan kunnen afdelingen of locaties ook onderling vergeleken worden en kan men verbeterplannen opstellen.

Labyrint-in-Perspectief ontwikkelde tegelijkertijd een Quickscan voor gebruik door welzijnsorganisaties.

Dit is een product van PG Werkt Samen.

Participatie: 

Familieorganisaties namen het initiatief en zijn ook eigenaar van het instrument. Bij de ontwikkeling van de Quickscan GGZ zijn gedurende het hele project naasten en hulpverleners als samenwerkingspartner betrokken. Ook de familieraden keken vanaf het begin als adviseur mee. 

Tijdens een aantal focusbijeenkomsten zijn de belangrijkste thema’s en vragen van de quickscan besproken en aangescherpt. Deelnemers hiervoor zijn geworven onder medewerkers van de pilotinstellingen en familieleden van hun cliënten. 

In de testfase van het prototype is feedback gevraagd aan gebruikers. Dit heeft geresulteerd in de quickscan in zijn huidige vorm. 

Resultaten: 

De meerwaarde van de samenwerking zat vooral in het feit dat naastbetrokkenen in het instrument niet alleen de thema’s bepaalden, maar ook steeds de norm. De inbreng van hulpverleners zat vooral in de toets naar de praktijk: sluit de vraag voldoende aan op de setting en op de alledaagse praktijk waarin wij werken. 

De meerwaarde van de Quickscan zit in de functie van inventariserend instrument. Daarnaast stimuleert het bewustwording, biedt het een opening om met elkaar in gesprek te gaan en ambities te formuleren om samenwerking met naasten op een hoger plan te brengen.

Successen, Knelpunten & Tips: 

Successen
De quickscan is goed ontvangen en mag rekenen op veel belangstelling vanuit de hele GGZ. Hoewel we pas na afronding van het project starten met landelijke publiciteit (in januari 2017), zijn er inmiddels al meer dan 60 gebruikers met een account voor de quickscan. Daar komen elke dag nieuwe gebruikers bij.

Knelpunten
Door de beperkte projectduur was over de implementatie vooraf nog niet erg nagedacht. Na de vliegende start hopen we echter het tempo vast te kunnen houden.

Tips

  • Zorg voor een goede inbedding. Enthousiaste aandachtsfunctionarissen familiebeleid kunnen bijvoorbeeld het gebrek aan inbedding in de rest van de organisatie maskeren.
  • Ga voor verbetering niet voor makkelijke uitkomsten en oplossingen, zoals een training voor problemen in de bejegening.
  • Haak aan bij landelijke ontwikkelingen en zorg voor een goede relatie met zorginstellingen.
  • Quickscan afstemmen op Kwaliteitskader (zoals de kwaliteitsstandaard over familie en naasten) draagt bij aan inbedding.
  • Betrek zo veel mogelijk teams, begeleiders om het draagvlak binnen de organisatie te vergroten en het gesprek onderling te faciliteren.

Indicatie investering

Overig: 
De ontwikkeling van de quickscan is gestart in april 2015. Het project wordt afgerond in december 2016. De quickscan is vanaf oktober 2016 online en wordt doorlopend bijgehouden.
Betrokken partijen: 

Dit project Quickscan GGZ maakte onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport. Labyrint-in-Perspectief, GGZ Antes en Altrecht werkten intensief samen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het landelijk bureau van Ypsilon, (088) 0002120 of via support@quickscanggz.nl.

Ypsilon www.ypsilonsupport.org  

Heleen Schönau, projectleider, hschonau@ypsilon.org

 

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd