Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking 'Unieke mensen krijgen persoonlijke zorg'

Achtergrond & doelstellingen: 

Platform VG Brabant kreeg signalen van ouders/verwanten dat ziekenhuisopname van hun kind/familielid niet goed verliep. Voor mensen met een verstandelijke beperking is een ziekenhuisopname ingrijpend. Weg uit hun vertrouwde omgeving, veel vreemde mensen en niet begrijpen wat er in het ziekenhuis gebeurt kan veel stress opleveren. Verpleegkundigen en artsen zijn niet gewend om te gaan met deze mensen. Ziekenhuiszorg en begeleiding moet beter worden afgestemd op de zorgbehoeften en het gedrag van de individuele cliënt. Het gaat echt om maatwerk bieden.       

Participatie: 

Platform VG Brabant is initiatiefnemer van het project en is bij de uitvoering ondersteund door Zorgbelang-Brabant (projectleider). Er is een stuurgroep gevormd met ervaringsdeskundige ouders/verwanten. De stuurgroep heeft de hoofdlijnen uitgezet. Allereerst (fase 1) is een achterbanraadpleging gehouden middels interviews met ouders/verwanten en gezamenlijke bijeenkomsten van vertegenwoordigers woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen in Noord-Brabant. 

In de vervolgfase is de stuurgroep uitgebreid met vertegenwoordigers van een woon-/zorginstelling en een ziekenhuis. Daarnaast zijn er werkgroepen gevormd. Aan de werkgroep ‘Wegwijzer’ namen ervaringsdeskundige ouders deel. Leden van de werkgroep ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ waren medewerkers vanuit woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen.      

Resultaten: 

De interviews met ouders/verwanten hebben waardevolle informatie opgeleverd. Zij hebben hun ervaringen verteld en hebben ook aangegeven hoe naar hun mening ziekenhuiszorg voor hun kind/familie kan worden verbeterd. Uit de gezamenlijke gesprekken van medewerkers woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen werd duidelijk welke verbeterpunten er waren m.b.t. onderlinge afstemming en samenwerking. Er ontstond meer begrip voor elkaars situatie en duidelijk werd dat er  behoefte bestaat aan samenwerking. 

De bevindingen van ouders/verwanten en uitkomsten van de gesprekken met zorgverleners zijn gebundeld in het boekje ‘Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg’ en dienden als leidraad tijdens de vervolgfase van het project waarin de ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleider' en ‘Aanbevelingen voor zorgverleners' zijn ontwikkeld. Dit zijn hulpmiddelen ter ondersteuning. De Wegwijzer bevat een overdrachtsformulier waarin verwanten/begeleider, specifieke informatie over zorgbehoeften en gedrag van het kind/cliënt kan vastleggen, met als doel om in samenspraak met verpleegkundigen en artsen zorg en begeleiding te regelen die is afgestemd op de zorgbehoeften van hun kind/cliënt. Daarnaast bevat de Wegwijzer tips vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname.

De ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ bevat adviezen o.a. m.b.t. ‘ warme informatieoverdracht ’ en t.a.v. samenwerking tussen woon-/zorginstelling en ziekenhuis. Tevens zijn er ondersteunende filmpjes gemaakt bij de Wegwijzer en Aanbevelingen.

Successen, Knelpunten & Tips: 

Tips:
Zorg voor draagvlak binnen woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen. Besteed voldoende aandacht aan PR-activiteiten en stimuleer het gebruik van de hulpmiddelen. 

Knelpunt:
Binnen ziekenhuizen zijn mensen met een verstandelijke beperking wat betreft ziekenhuisopname, slechts een kleine patiëntencategorie. De stuurgroep had aanvankelijk te hoge verwachtingen van ziekenhuizen. Daarom is gedurende het project een omslag gemaakt van bottum up beïnvloeding naar het versterken van de kracht van verwanten en van persoonlijk begeleiders. Als verwanten en persoonlijk begeleiders in het ziekenhuis duidelijk kenbaar maken wat de specifieke zorgbehoeften van hun kind/cliënt zijn, kan in samenspraak met verpleegkundigen en artsen het zorgaanbod hierop worden afgestemd. In de praktijk werkt dat!

Betrokken partijen: 

Uitvoering en leiding
Bestuur Platform VG Brabant in samenwerking met projectleider van Zorgbelang Brabant

Financiering
CZ Fonds en Zorgbelang Brabant 

Betrokken partijen
Platforms VG in Brabant, ouders/verwanten, medewerkers woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen, Zorgbelang Brabant

 

Meer weten?

Alle producten zijn te vinden en te downloaden via de website www.platformvgzuidoostbrabant.nl (rubriek Ziekenhuiszorg)

Contact: 

Platforms VG in Brabant: www.platformvgzuidoostbrabant.nl (rubriek: ziekenhuiszorg)

Contactpersoon voor het project: Ria van Hees (bestuurslid) ziekenhuiszorg@platformvgzuidoostbrabant.nl 

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd